The following contains spoilers for Boruto: Two Blue Vortex Chapter 5, "Target," by Masashi Kishimoto, Mikio Ikemoto, Mari Morimoto, and Snir Aharon, now available through Viz Media.